سایت ورزشی ساحـــــل سیاهرودسر

سایت ورزشی ساحـــــل سیاهرودسر
طبقه بندی موضوعی

مدیرعامل:محمد شیرزاد

سرپرست: مرتضی حسینیان

سرمربی: محمود فلـــاح

مربی: سعید رجبی

بازیکنان:

1. محمد مهدی رجبی

2. وحید باقری

3. سعید نعمتی

4. علی اکبری

5. محمدرضا محمدی

6. مهدی باقری

7. یاسر سیفی

8. علی اسدی

9. امیر حسین حیدری

10. محمدرضا حسینیان

11. بهروز وزیری

12. مصطفی حسینیان

13. ضیاء حسینیان

14. میلاد سعیدی

15. مرتضی نعمت پور

16. عباس نصری

17. جواد بابایی

18. محمدصادق نعمت پور

19. مهدی منفردیان